Przegląd najnowszych i ciekawych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego

Sposób sporządzania przez radcę prawnego poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, uwierzytelnienie odpisu pełnomocnictwa

Sąd Najwyższy uchwałą z 30.11.2011 r. (sygn. akt III CZP 70/11) orzekł, że sposób sporządzania przez radcę prawnego poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem, określony w art. 6 ust. 3 zd. 2 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 ze zm.), ma zastosowanie również do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa (art. 89 § 1 KPC).

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Uchwała z dnia 20 kwietnia 2010 r.(sygn. akt III CZP 112/09)

Niewzięcie przez zainteresowanego udziału w sprawie rozpoznawanej w postępowaniu nieprocesowym nie powoduje nieważności postępowania.

Sąd Najwyższy postanowił nadać uchwale moc zasady prawnej.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Uchwała z dnia 24 lutego 2010 r.(sygn. akt III CZP 123/09)

Sprawa o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania umownego podlega rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, chyba że wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę określoną w art. 505(1) pkt 1 k.p.c.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Uchwała z dnia 5 lutego 2010 r.(sygn. akt III CZP 132/09)

Jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt 3 k.p.c.)

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie przed dniem 1.09.2004 r. ostatecznej decyzji - kwestia przedawnienia

Sąd Najwyższy postanowieniem z 9.7.2009 r. (III CZP 47/09) w sprawie zagadnienia prawnego: "czy dochodzone na podstawie art. 417(1) § 2 KC roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie przed dniem 1.09.2004 r. ostatecznej decyzji przedawnia się z upływem 10 lat od wydania tej decyzji (art. 442 § 1 zd. 2 KC)", odmówił podjęcia uchwały.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Krótki komentarz
Wielu osób miało nadzieję, iż zostanie wyjaśniona kwestia przedawnienia roszczenia wynikłego na skutek deliktu spowodowanego wydaniem wadliwej decyzji. Jest to zagadnienie niezwykle istotne dla osób starających się o odszkodowanie za niezgodne z prawem wywłaszczonie nieruchomości. Zwłaszcza w świetle wcześniejszej uchwały pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 17.02.2006 r. III CZP 84/05

Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę (art. 442 § 1 zdanie drugie k.c.), bez względu na to, kiedy szkoda powstała lub się ujawniła

W praktyce może to oznaczać przedawnienie każdej szkody spowodowanej wydaniem wadliwej decyzji w latach powojennych.

Stwierdzenie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Sąd Najwyższy siódemkową uchwałą z 13.5.2009 r. (I UZP 4/09) orzekł, że bezskuteczność egzekucji z majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 116 § 1 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 31 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.), może być stwierdzona wyłącznie w postępowaniu w sprawie egzekucji należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, poprzedzającym wydanie decyzji o odpowiedzialności członka zarządu spółki za te należności.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Status przedsiębiorcy a sprawa gospodarcza przed sądem

uchwała SN z 2008-12-16 III CZP 102/08 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 2009/5/65/15
Sprawa ze stosunku cywilnego między stronami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 479(1) KPC oraz art. 2 ust. 1 ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. Nr 33, poz. 175 ze zm.), jeżeli którakolwiek ze stron przestała być przedsiębiorcą przed wniesieniem pozwu.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Tytuł egzekucyjny w zakresie obowiązku opróżnienia i wydania mieszkania znajdującego się w lokalu lub budynku wchodzącym w skład masy upadłości, postanowienie sędziego-komisarza

Sąd Najwyższy uchwałą z 22.5.2009 r. (III CZP 24/09) orzekł, że postanowienie sędziego-komisarza, wydane na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) nie stanowi tytułu egzekucyjnego w zakresie obowiązku opróżnienia i wydania przez upadłego lub osoby mu bliskie mieszkania, w którym zamieszkiwali w chwili ogłoszenia upadłości, znajdującego się w lokalu lub budynku wchodzącym w skład masy upadłości.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Nieważność umowy o dożywocie ukrytej pod pozorną umową sprzedaży nieruchomości

Sąd Najwyższy uchwałą z 22.5.2009 r. (III CZP 21/09) orzekł, że umowa o dożywocie ukryta pod pozorną umową sprzedaży nieruchomości zawartą w formie aktu notarialnego jest nieważna, jeżeli istotne postanowienia umowy o dożywocie nie zostały objęte tą formą szczególną.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego

Sąd Najwyższy (7) uchwałą z 19.5.2009 r. (III CZP 139/09) orzekł, że Skarb Państwa odpowiada za szkodę wyrządzoną niewydaniem aktu normatywnego, którego obowiązek wydania powstał po wejściu w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Źródło informacji: http://www.sn.pl/

Czy sąd gospodarczy jest właściwy do rozpoznania sprawy przeciwko byłemu przedsiębiorcy?

Przedmiotowe zagadnienie prawne rozstrzygnął Sąd Najwyższy podejmując uchwałę w składzie siódemkowym 16.12.2008 r. (III CZP 102/08)

Sprawa ze stosunku cywilnego między stronami w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej nie jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 479(1) k.p.c. oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175 ze zm.), jeżeli którakolwiek ze stron przestała być przedsiębiorcą przed wniesieniem pozwu.
Postanowieniem z dnia 29 października 2007 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział V Gospodarczy, stwierdził swoją niewłaściowść z tego względu, że pozwana utraciła status przedsiębiorcy przed wniesieniem pozwu. Zastosował art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. Nr 33, poz. 175 ze zm. - dalej "ustawa") i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydziałowi Cywilnemu, wskazując, że sprawa wytoczona przeciwko osobie niemającej statusu przedsięborcy nie ma charakteru sprawy gospodarczej i nie należy do właściwości sądów gospodarczych, a zatem powinna być rozpoznana w wydziale cywilnym, przy zastosowaniu przepisów o postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. ...›

Źródło informacji:
http://www.sn.pl/

Odrzucenie środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty

28.5.2009 r. Trybunał Konstytucyjny (P 87/08) rozpoznał pytanie prawne Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dotyczące odrzucenia środka odwoławczego z powodu nieuiszczenia opłaty. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 1302 § 3 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.), w zakresie, w jakim przewiduje, że sąd odrzuca nieopłacone zażalenie, wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, bez uprzedniego wezwania do uiszczenia należnej opłaty, jest zgodny z art. 32 ust. 1, art. 45 ust. 1 i art. 78 Konstytucji RP.

Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl.

Spór kompetencyjny w sprawie określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej

27.3.2009 r. i 20.5.2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznawał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący sporu kompetencyjnego w sprawie określenia centralnego konstytucyjnego organu państwa, który uprawniony jest do reprezentowania Rzeczypospolitej Polskiej w posiedzeniach Rady Europejskiej...›

Źródło informacji: http://www.trybunal.gov.pl/
   
© 2008-2011   Kancelaria Adwokacka Arkadiusz Tetela     Powered by Web & Art sp. z o.o.